Interne bezwaarschriftenprocedure

Mocht u het niet eens zijn met het besluit dat SWV VO 30 06 heeft genomen over het toewijzen van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring (TLV), dan kunt u onderstaande procedure volgen om bezwaar in te dienen. Bezwaarschriften kunnen ingediend worden door de belanghebbenden. Dit zijn de school, de ouders en/of jongere.

1. De bezwaarschriften zijn gericht aan en worden ingediend bij de COT.

2. Aan een bezwaarschrift worden de volgende eisen gesteld:

a. Naam en adres indiener
b. Datum en handtekening
c. Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend
d. Motivering/ onderbouwing van het bezwaar

3. Indienen van het bezwaar dient te gebeuren binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit van de COT. De COT beslist binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift op het bezwaar.

4. Alvorens te beslissen op het bezwaar worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. In dit geval is er altijd van tevoren telefonisch contact om informatie te geven over de wijze van horen. Indiener van het bezwaar kan ook aangeven er vanaf te zien om gehoord te worden.

5. In geval het bezwaar een besluit over toelaatbaarheid VSO (TLV) betreft, kan in tweede instantie het bezwaarschrift ingediend worden door het bevoegd gezag van de school of ouders (verzorgers) bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen SBO/ (V)SO. Deze commissie behandelt de bezwaren binnen vastgestelde termijnen.

 

Klik hier voor contactgegevens.