Over ons

Samenwerkingsverband VO 30 06 is een stichting. Op deze pagina leest u meer over de bestuurlijke structuur en de dagelijkse organisatie van het samenwerkingsverband. Ook vindt u hier informatie over kwaliteitszorg en verantwoording, privacy, klachten en bezwaar.

Snel naar

Bestuurlijke structuur (governance)

Bestuur
Directeur SWV
Directeurenoverleg
Ondersteuningsplanraad (OPR)

 

Organisatie

Team SWV VO 30 06
Expertisecentrum VO 30 06
Onderwijszorgarrangementen psychiatrische problematiek (OZAPP)
Medezeggenschapsraad personeel (MRp)
Werkgroep Zorgcoördinatoren (WZC)
Commissie Financiën
Samenwerking met externe partijen
Kwaliteitszorg & verantwoording
Klachten en bezwaar

Direct naar:
Wie-is-wie? (medewerkers)
Privacy

 

Bestuurlijke structuur

SWV VO 30 06 werkt binnen de kaders van ‘good governance’, volgens het zogenaamde bestuur/directiemodel. U ziet dit weergegeven in onderstaand schema:

Het bestuur vormt het intern toezicht van het samenwerkingsverband. Ze houdt namens leerlingen, ouders en schoolbesturen toezicht op de uitvoering van de opdracht van het SWV. Elk aangesloten schoolbestuur vaardigt een bestuurslid af. Het bestuur is ook de werkgever van de directeur van het SWV.
Klik hier voor de samenstelling van het bestuur.

De directeur van het SWV heeft de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband. De directeur heeft hierover contact met het directeurenoverleg en legt verantwoording af aan het bestuur. Ook vertegenwoordigt de directeur het SWV naar buiten toe; naar externe partijen, zoals gemeenten, de Inspectie van het Onderwijs en samenwerkingsverbanden in aangrenzende regio’s.

Aan het directeurenoverleg nemen alle (locatie)directeuren/rectoren deel van de V(S)O-vestigingen in het SWV. De directeur van het SWV betrekt het directeurenoverleg bij het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van inhoudelijk beleid.
Klik hier voor de lijst van aangesloten scholen.

De ondersteuningsplanraad (OPR) vormt het medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, ouders en personeel van de schoolbesturen binnen het SWV. De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het SWV.
Klik hier voor meer informatie over de OPR.


Organisatie

De dagelijkse organisatie van het samenwerkingsverband bestaat uit een aantal geledingen met elk een eigen functie en positie. Deze worden hieronder kort toegelicht.

Team SWV VO 30 06

De voornaamste taak van het team van het samenwerkingsverband is uitvoering geven aan de dagelijkse werkprocessen van het samenwerkingsverband. Het team wordt geleid door de directeur. De directeur wordt ondersteund door beleidsondersteuning en het secretariaat.

Voor de toewijzing van arrangementen voor extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen is de commissie voor ondersteuningstoewijzing (COT) ingericht. Deze wordt ook ondersteund door het secretariaat.

Het ondersteuningsteam (OT) van het samenwerkingsverband kan scholen begeleiden in de vorm van consultatie en/of advies bij casuïstiek:

  • Voorlichting over arrangementen en aanvraagprocedures;
  • Adviseren over mogelijke interventies die een school kan inzetten en het adviseren van eventuele betrokkenen;
  • Bijhouden van relevante landelijke en regionale (beleids)ontwikkelingen passend onderwijs, met name wat betreft ondersteuningstoewijzing, samenwerking met ouders, en de sociale kaart.

Hier vindt u een overzicht van de teamleden van SWV VO 30 06.

Expertisecentrum VO 30 06

 Het Expertisecentrum is erop gericht om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren en doorontwikkelen van passend onderwijs. Aan het Expertisecentrum zijn schoolondersteuners verbonden met de volgende expertisegebieden:

  • schoolontwikkeling;
  • algemene didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problematiek eventueel als gevolg van een psychiatrische stoornis;
  • verstandelijke beperking;
  • fysiek-medische beperkingen.

Hier vindt u een overzicht van de medewerkers van het Expertisecentrum VO 30 06.

Onderwijszorgarrangementen Psychiatrische Problematiek (OZAPP)
Deskundigen van het Zuiderbos College voeren in opdracht van het samenwerkingsverband onderwijszorgarrangementen uit gericht op psychiatrische problematiek, oftewel OZAPP. Dit doen ze in samenwerking met Herlaarhof en GGz Oost-Brabant. Het betreft een specialistisch aanbod gericht op het voorkomen van schooluitval bij jongeren met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Een OZAPP kan worden ingezet op initiatief van de school of de behandelaars bij de GGz-instelling.
Zie hier voor meer informatie over de werkwijze en contactgegevens.

Medezeggenschapsraad personeel (MRp)
De MRp regelt de medezeggenschap van personeel dat in dienst is van het SWV, alsmede het personeel dat langer dan zes maanden werkzaamheden verricht bij of ten behoeve van het samenwerkingsverband, zoals de medewerkers van het Expertisecentrum.
Ga naar downloads voor reglementen.

Werkgroep zorgcoördinatoren
In de werkgroep zorgcoördinatoren (WZC) komen alle zorgcoördinatoren van de scholen in onze regio op regelmatige basis bij elkaar voor overleg en het delen van kennis en expertise.
Zie ‘agenda’ voor vergaderdata.

Commissie Financiën
De commissie Financiën is een permanent adviesorgaan voor de directeur van het samenwerkingsverband. Deze commissie bestaat, naast de directeur en de controller van het samenwerkingsverband, uit enkele directeuren en controllers van de scholen. De commissie adviseert de directeur over de meerjarenbegroting en denkt mee over diverse financiële ontwikkelingen in het SWV.

Samenwerking met externe partijen
Het samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van een groot netwerk van organisaties en instanties die ieder op hun eigen manier bijdragen aan passend onderwijs. Te denken valt aan gemeenten, instellingen voor jeugdhulpverlening, leerplicht, primair onderwijs en vervolgonderwijs. Regelmatig voert het samenwerkingsverband hierover op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de betrokken partijen.

Zie hier voor meer informatie over de samenwerking met gemeenten in het kader van passend onderwijs.

Kwaliteitszorg en verantwoording
Binnen het SWV neemt kwaliteitszorg een belangrijke plaats is. De reden hiervoor is dat het SWV op deze manier verantwoording wil, kan en moet afleggen over alle middelen en processen die plaatsvinden binnen het SWV, maar ook over hoe de middelen van het SWV besteed worden binnen de scholen en op welke wijze deze processen uitgevoerd worden.
Verantwoording gaat over het laten zien hoe een organisatie of een professional een bijdrage levert aan het zorgen voor passend onderwijs. Hierbij zijn veel verschillende partijen betrokken, waaronder scholen, ouders en leerling, SWV, de Inspectie van het Onderwijs, maar ook de maatschappij.
Kwaliteitszorg gaat over het geheel aan maatregelen waarmee het samenwerkingsverband aanstuurt op verbetering van de kwaliteit van alle processen in het samenwerkingsverband. Kwaliteitszorg is erop gericht met de beschikbare middelen maximaal effect te realiseren. De belangrijkste vragen bij kwaliteitszorg zijn: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die wetenschap?

Door aandacht te besteden aan de kwaliteitszorg en verantwoording wil het samenwerkingsverband uitvoering geven aan het streven om samen steeds beter te worden in de uitvoering van passend onderwijs. De plannen en opbrengsten zijn onder andere te lezen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, het jaaractiviteitenplan en het jaarverslag. Voor de scholen is het schoolondersteuningsprofiel een belangrijk document.

Zie hier voor meer informatie over kwaliteitszorg en verantwoording.

Klachten en bezwaar
Hieronder is een korte toelichting te vinden op de procedures bij geschillen, klachten en bezwaar. Het kan immers zo zijn dat, ondanks de aandacht die besteed wordt aan de kwaliteit van de processen in het samenwerkingsverband, betrokkenen van mening zijn dat er onjuist en/of ongepast is gehandeld.
Bezwaarschriften kunnen ingediend worden door de belanghebbenden. Dit zijn de school, de ouders en/of jongere. In onderstaand overzicht worden de mogelijkheden voor klachten en bezwaar schematisch weergegeven:

Situatie Indienen klacht of bezwaar bij
Klachten over bejegening of beslissingen door bestuur, directeur of medewerkers SWV (indien het niet lukt een klacht in goed overleg naar tevredenheid af te handelen). Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 280 9590
School, ouders en/of jongere zijn het niet eens met een besluit van het SWV over een TLV of arrangement. Bezwaarschriftprocedure  SWV VO 30 06
Postbus 214
5340 AE Oss
0412 617077
Na behandeling volgens de interne bezwaarschriftprocedure zijn school en/of ouders het nog steeds niet eens met het besluit over de toelaatbaarheid tot het VSO (dit geldt niet voor overige arrangementen of de TLV PrO). Landelijke Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen SBO/(V)SO
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 280 9590

Er zijn ook instanties die kunnen ondersteunen bij conflict en geschil bij ondersteuningstoewijzing, schoolplaatsing, verwijdering of het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
Klik hier voor meer informatie over de interne bezwaarschriftenprocedure.