Wat is OZAPP?

OZAPP is een onderwijszorgarrangement voor jongeren met (vermoedelijk) psychiatrische problemen die moeilijkheden ervaren in het onderwijs.

Wanneer inzetten?

Als een jongere dreigt vast te lopen op school en dit (vermoedelijk) te maken heeft met psychische of psychiatrische problematiek, dan kan OZAPP uitkomst bieden. Een OZAPP-traject combineert onderzoek, behandeling en onderwijsondersteuning, terwijl de leerling in de eigen omgeving blijft. Waar nodig wordt ook ondersteuning geboden in de thuissituatie. OZAPP wordt ingezet als de school en ouders niet goed weten hoe ze de jongere het beste kunnen begeleiden in de dagelijkse situatie.

Wat houdt het in?

Een OZAPP-arrangement bestaat altijd uit twee onderdelen. Ieder onderdeel wordt op maat gemaakt, zodat het goed aansluit bij de situatie van de jongere. De onderdelen zijn:

  1. Inzet psychiatrische expertise (met mogelijk onderzoek en/of behandeling)
  2. Inzet specialistische onderwijsondersteuning

Deze twee onderdelen kunnen worden aangevuld met de inzet van:

  1. Ondersteuning van de ouder(s)/het gezin

Eén zorginstelling – Herlaarhof of GGz Oost-Brabant – is verantwoordelijk voor het eerste onderdeel. Het Zuiderbos, een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek, is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning (zoals het geven van advies aan de betrokken school). Deze ondersteuning wordt geboden door trajectbegeleiders van Zuiderbos.

Aanmelding

Voor een OZAPP is aanmelding bij Herlaarhof of GGz Oost-Brabant nodig. Dit verloopt via een verwijzing door het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG), de huisarts of kinderarts. Soms heeft het zorgadviesteam (ZAT) ook meegedacht over en/of advies gegeven voor de verwijzing. Als een jongere aangemeld is voor onderzoek of behandeling bij Herlaarhof of GGz Oost-Brabant en dreigt vast te lopen op school vanwege (vermoedelijk) psychiatrische problemen dan kunnen ouders, de school of de behandelaar initiatief nemen voor een OZAPP. De jongere kan uiteraard alleen aangemeld worden voor OZAPP met toestemming van ouders en jongere. Ook tijdens een al lopend behandeltraject kan een OZAPP-traject gestart worden wanneer een onderwijssituatie problematisch is (geworden).

Uitvoering

Na de aanmelding wordt er een klein ‘OZAPP-team’ gevormd dat de leerling, ouder(s) en de school ondersteunt. In principe bestaat dit team uit drie deskundigen:

  1. GGz-behandelaar vanuit één van de genoemde zorginstellingen
  2. Ambulante gezinsondersteuner vanuit dezelfde zorginstelling
  3. Trajectbegeleider van Zuiderbos

 

Ieder traject begint met een overleg tussen de trajectbegeleider van Zuiderbos en de zorgcoördinator van de betrokken school. Samen kijken zij naar de ernst en urgentie van de situatie. Aan de hand van dit overleg adviseren de behandelcoördinator van de GGz-instelling en de trajectbegeleider van Zuiderbos over de eerste stap, uiteraard altijd in overleg met de ouder(s) en school. Wanneer noodzakelijk kan nadere diagnostiek en/of behandeling een vervolg zijn. Dit gebeurt dan via de reguliere procedure en wachtlijst van de betreffende GGz-instelling.

Contact

Scholen (zorgcoördinatoren) kunnen contact opnemen met de trajectbegeleiders van Zuiderbos voor:

–             Advies en consultatie bij (vermoedens van) psychische of psychiatrische problematiek;

–             Aanmelding voor OZAPP (met instemming van ouders en jongere).
Contactgegevens:
Rian Matla, r.matla@zuiderbos.nl
Monique Broeren, m.broeren@zuiderbos.nl
Tel. 073 6847060

De inzet van de trajectbegeleiders van Zuidersbos in het kader van schoolondersteuning wordt bekostigd door SWV VO 30 06. Aanvragen voor schoolondersteuning kunnen rechtstreeks door de scholen gedaan worden bij Zuiderbos.