Aanvraagprocedure extra ondersteuning

 

Soorten aanvragen

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft dan doet de school daarvoor een aanvraag bij het samenwerkingsverband. Een aanvraag kan gedaan worden voor een arrangement koersklas, een arrangement Past en een toelaatbaarheidsverklaring VSO.

Daarnaast kunnen de scholen voor praktijkonderwijs een aanvraag doen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs (PrO).

Scholen hebben interne procedures om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor begeleiding vanuit de trajectvoorziening. Daarvoor doen scholen geen aanvraag bij het samenwerkingsverband, maar registeren zij enkel de deelname voor monitoring doeleinden.

 

x
Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor extra ondersteuning bestaat bij SWV VO 30 06 uit de volgende 3 formulieren:

Webformulier
Website waarop NAW-gegevens en algemene gegevens van de aanvraag worden ingevuld.
Onderaan het webformulier staan uploadvelden voor overige documenten.

Onderbouwingsformulier
Beknopt formulier waarin een onderbouwing wordt gegeven bij de aanvraag. De bedoeling is dat uitgelegd wordt waarom men verwacht dat deze vorm van ondersteuning een reële kans geeft op succes.
Dit formulier is niet verwerkt in het webformulier omdat het webformulier niet tussentijds opgeslagen kan worden.
 


Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor het OPP mag de school ervoor kiezen het format van het SWV te gebruiken of een eigen format te hanteren. Uiteraard dient een eigen format wel te voldoen aan de minimale wettelijke eisen voor een OPP:
– De te verwachten uitstroombestemming;
– De onderbouwing van deze bestemming met belemmerende en bevorderende factoren;
– Eventuele afwijking van het reguliere onderwijsprogramma opgenomen in het handelingsdeel (niet verplicht voor VSO en PrO).X

PrO

Praktijkonderwijs deskundigenverklaring
Bij beredeneerde afwijking wordt een deskundigenverklaring toegevoegd aan de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. Dit formulier kan gebruikt worden als format voor de deskundigenverklaring.

 

Voorkom problemen met privacy en onnodige administratieve belasting!
K
lik hier voor tips.

 

Na het indienen van bovenstaande formulieren kan het proces gevolgd worden door in te loggen op DocuWare:

Inlogscherm DocuWare 
Via deze link is het inlogscherm van DocuWare te bereiken. Enkel door de (locatie)directeur gemandateerde gebruikers van VO- en VSO-scholen kunnen hier inloggen om de aanvraag digitaal te ondertekenen. Dit betreft de scholen uit SWV VO 30 06 en de scholen van buiten de regio die relatief veel aanvragen doen bij ons samenwerkingsverband.
Download de handleiding van DocuWare voor meer informatie.

 

Termijnen

 

 

Privacy en het voorkomen van administratieve belasting

Om zorgvuldig en transparant arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen te kunnen toekennen heeft het samenwerkingsverband informatie nodig. Bij het indienen van de aanvraag wordt scholen verzocht goed af te wegen welke informatie overgedragen wordt en op welke manier. Op die manier ontvangt het SWV zo min mogelijk privacygevoelige informatie en blijft de administratieve druk bij scholen en het SWV zo laag mogelijk.

Tips:

  • Denk bij het invullen vanuit het perspectief van de Commissie Ondersteuningstoewijzing: wat zouden de leden van de COT moeten weten om een advies te kunnen uitbrengen?
  • De kwaliteit van de beschrijvingen is belangrijker dan de kwantiteit en de vorm: beschrijf duidelijk en concreet wat de aanleiding is om extra ondersteuning aan te vragen en wat de afwegingen zijn geweest.
  • Voorkom dubbele informatie! Als elders in de formulieren/bijlagen het antwoord al duidelijk beschreven staat, verwijs daarnaar in plaats van nogmaals dezelfde informatie op te schrijven.
  • Voldoen de standaard formulieren van het SWV niet voor het overbrengen van de aanvraag? Dan mag ook verwezen worden naar een ander document mits er minimaal hetzelfde instaat.
  • Voor extra bijlages: Denk na over de noodzaak. Is het echt nodig om deze bijlage toe te voegen of kan de inhoud in één of enkele zinnen samengevat worden in het onderbouwingsformulier of OPP?
  • Bekijk het ook vanuit het perspectief van ouders en jongere: begrijpen zij waarom juist deze informatie overgedragen moet worden aan het SWV?

 

Tot slot: Heeft u ideeën of tips voor het verbeteren van de formulieren en/of procedure, dan stellen we het op prijs als u contact opneemt met het samenwerkingsverband (info@swvvo3006.nl).