Ondersteuning

In de video op de home-pagina wordt in het kort uitleg gegeven over passend onderwijs in onze regio. Op deze pagina gaan we daar verder op in.

Snel naar

Passend onderwijs
Basisondersteuning
(regulier onderwijsproces & trajectvoorziening)
Koersklas
Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Past

Inzet van ondersteuning

Voor scholen

Direct naar aanvraagprocedure

 

Passend onderwijs

In verband met passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat zij er verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Als het kan op de eigen school en anders op een passende andere plek. Daarvoor werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs samen binnen het samenwerkingsverband. Elke samenwerkingsverband maakt eigen afspraken over de uitvoering van passend onderwijs, zodat deze passen bij de situatie van de regio.

Als een leerling behoefte heeft aan ondersteuning, dan kijkt de school samen met de jongere en de ouders naar wat er precies nodig is. Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Hieronder ziet en leest u wat elke vorm van ondersteuning inhoudt.

De ondersteuningsstructuur in ons samenwerkingsverband ziet er als volgt uit:

Basisondersteuning: regulier onderwijsproces en trajectvoorziening

Basisondersteuning kent twee ondersteuningsniveaus: ‘regulier onderwijsproces’ en ‘trajectvoorziening’. Ze worden allebei aangeboden op elke reguliere VO-school.

Regulier onderwijsproces
Dit is het onderwijsprogramma dat alle leerlingen volgen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Jongeren nemen deel aan de lessen en andere schoolactiviteiten en krijgen daarbij begeleiding van hun vakdocenten en hun mentor.

Trajectvoorziening
De trajectvoorziening is er voor jongeren die naast het reguliere lesprogramma tijdelijk meer begeleiding nodig hebben om goed mee te kunnen komen op school. Het is een steun(tje) in de rug. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen. Elke school heeft zo’n trajectvoorziening. Hoe de begeleiding eruitziet en hoe lang die duurt, hangt af van wat een leerling nodig heeft. Het traject is altijd op maat.

Jongeren doen tijdens het traject zoveel mogelijk mee met het reguliere lesprogramma. De ondersteuning wordt verzorgd door begeleiders in de school. Vanuit de trajectvoorziening is er ook begeleiding mogelijk voor docenten en ondersteunend personeel, zodat zij de jongeren beter kunnen helpen.

Soms kan een begeleidingstraject ook tijdelijk (maximaal drie maanden) plaatsvinden op een andere school. Dit kan nodig zijn om te kijken of een leerling wel op de juiste plek zit (door middel van observatie) of als het goed is voor een leerling om tijdelijk afstand te nemen van de eigen middelbare school (time-out).

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven scholen op welke manier ze jongeren vanuit de trajectvoorziening begeleiden.

Klik hier voor links naar de websites van de scholen voor de schoolondersteuningsprofielen. Op deze pagina staan de schoolondersteuningsprofielen die het samenwerkingsverband heeft ontvangen van de scholen onder elkaar.


Koersklas

Soms is de basisondersteuning (regulier onderwijsproces en trajectvoorziening) niet voldoende voor een jongere om goed mee te kunnen komen op school. Voor jongeren die extra structuur, nabijheid en veiligheid nodig hebben op school, is er dan de koersklas. Dat is een kleinere klas op een reguliere VO-school waarin er extra aandacht wordt gegeven aan de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Gespecialiseerde docenten verzorgen en/of ondersteunen het onderwijs. De doelen en de verwachte door- of uitstroom van de jongere worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

In principe zit een leerling één tot maximaal twee schooljaren in een koersklas. Zodra het kan, stroomt de jongere door naar het reguliere onderwijsproces. Omdat de koersklas op een reguliere VO-school zit, kan dit ook geleidelijk gebeuren. Vanuit de trajectvoorziening kan er eventueel nazorg worden geboden.

De scholen in het samenwerkingsverband spreken met elkaar af op welke locaties er koersklassen zijn. Ze streven daarbij naar een goede verdeling over de regio, zodat jongeren zo thuisnabij mogelijk naar school kunnen gaan.

Als de school van inschrijving vermoedt dat een jongere gebaat is bij plaatsing in een koersklas, dan zal deze school daarvoor een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband. Ouders kunnen hun kind niet zelf aanmelden voor een koersklas. Als ouders verwachten dat hun kind deze extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze dit op school wel benoemen.

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven scholen op welke manier ze jongeren begeleiden in de koersklas, op de eigen locatie of in samenwerking met een andere school.

Klik hier voor links naar de websites van de scholen voor de schoolondersteuningsprofielen. Op deze pagina staan de schoolondersteuningsprofielen die het samenwerkingsverband heeft ontvangen van de scholen onder elkaar.


Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Soms is een jongere aangewezen op een specialistische school om zich verder te kunnen ontwikkelen. De trajectvoorziening en de koersklas bieden dan niet voldoende ondersteuning aan hen. Voor deze jongeren is er het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Het VSO is bedoeld voor jongeren die in hun ontwikkeling belemmerd worden door een combinatie van problemen, zoals ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking en/of een fysieke beperking. Op het VSO krijgen deze jongeren intensieve en specialistische ondersteuning bij het leren, bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of het reguleren van hun gedrag. Docenten die hier speciale kennis en vaardigheden voor hebben, verzorgen het onderwijs.

Waar mogelijk wordt er toegewerkt naar een overstap naar een reguliere VO-school (koersklas of regulier onderwijsprogramma) of naar vervolgonderwijs op het mbo. Als dat niet mogelijk is, wordt de jongere voorbereid op werk of dagbesteding. De verwachte uitstroom wordt beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Als een jongere vanuit het VSO wil doorstromen naar hbo of wo, dan wordt er een passende VSO-school gezocht in de omliggende regio’s van SWV VO 30 06. In onze regio kunnen jongeren op het VSO geen havo- of vwo-diploma behalen.

Kijk hier voor een overzicht van VSO-scholen binnen SWV VO 30 06 en in de omliggende regio’s. 


 

Past is een voorziening van het samenwerkingsverband. Past staat voor een ‘passende andere stap’. Als een jongere tijdelijk niet op een reguliere VO-school kan zijn, dreigt thuis te komen zitten of al thuis zit, dan kan Past een goede oplossing zijn. De ondersteuning vanuit Past is kortdurend (13 tot 26 weken), zeer intensief en altijd op maat. Een belangrijk onderdeel is het (opnieuw) motiveren van de jongere om weer naar school te gaan.

Past is bedoeld voor jongeren:

  • die door bepaalde eigenschappen van zichzelf (en hun omgeving) niet naar school gaan, bijvoorbeeld door angsten en/of stemmingsproblemen.
  • over wie school zegt dat ze de drempel (tijdelijk) niet meer over kunnen door hun gedrag.

 

Voorwaarde voor ondersteuning vanuit Past is dat er perspectief moet zijn op terugkeer naar regulier onderwijs. Er wordt ook gekeken naar de rol die een koersklas of trajectvoorziening daar eventueel bij kan spelen.

Past wordt uitgevoerd door VSO de Sonnewijser. Zij hebben hiervoor de expertise in huis. In het gebouw van De Sonnewijser is er een speciale ruimte voor Past. Er is een leerkracht/coach aanwezig die de jongere dagelijks begeleidt en er is een coördinator die het proces ondersteunt.

De school van de leerling doet een aanvraag voor een Past-traject bij het samenwerkingsverband. In afstemming met alle betrokkenen wordt er een plan gemaakt voor geleidelijke opbouw van het lesprogramma en terugkeer naar het reguliere onderwijs. De jongere blijft ingeschreven staan op zijn of haar reguliere VO-school. Deze school blijft nauw betrokken bij het Past-traject en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het onderwijsprogramma, zoals het lesmateriaal.

Als een jongere er moeite mee heeft om naar school te gaan, is er vaak sprake van problemen op meerdere levensgebieden die elkaar beïnvloeden. Daarom wordt er samengewerkt met thuis om deze jongeren weer op de rit te krijgen. Ook wordt er gekeken of jeugdhulp hier een bijdrage aan kan leveren.


Inzet van ondersteuning

Ondersteuning op maat
De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben als doel al hun leerlingen passende ondersteuning te bieden. Omdat er veel mogelijkheden en verschillende niveaus van ondersteuning zijn, wordt er altijd gekeken naar wat een leerling nodig heeft om goed mee te kunnen komen op school. We willen graag dat leerlingen succesvol zijn. Daarom streven we ernaar de juiste ondersteuning op tijd aan te bieden en daarbij te gaan van intensieve naar minder intensieve begeleiding. Er wordt steeds zorgvuldig gekeken welk (onderwijs)arrangement passend is voor een leerling.

Basisondersteuning wordt door de reguliere VO-school vormgegeven. Dus als een leerling begeleiding vanuit de trajectvoorziening nodig heeft, loopt dat via de school. Als een jongere extra ondersteuning nodig heeft in de vorm een koersklas, VSO of Past, dan kan de school dit aanvragen bij het samenwerkingsverband. Het SWV beoordeelt de aanvraag en beslist of deze wordt toegekend.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Ouders en jongeren worden uiteraard betrokken bij de uitvoering van de gekozen ondersteuningsvorm. Afhankelijk van het ondersteuningsniveau kan er een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld worden. Een OPP is wettelijk niet verplicht in de trajectvoorziening, omdat het valt binnen de basisondersteuning. Voor jongeren die geplaatst worden in een koersklas, binnen het VSO, bij Past en in het praktijkonderwijs, moet er wel een OPP worden opgesteld. Het OPP wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd met ouders (en jongere), en waar nodig bijgesteld.

Meer informatie over het beleid leest u in het ondersteuningsplan. Wilt u meer weten over de organisatie van SWV VO 30 06 of wilt u weten wat u kunt doen als u het niet eens bent met de geboden ondersteuning, kijk dan op de pagina ‘over ons’.