Cl.1, Cl.2 en LWOE

Ondersteuning bij een visuele of auditieve beperking of epilepsie

Pagina voor onderwijsprofessionals.

Leerlingen met een visuele beperking (cluster 1)

 

Na de invoering van Passend Onderwijs is het onderwijs in Cluster 1 landelijk georganiseerd gebleven. De redenen hiervoor zijn de beperkte omvang van de doelgroep en de specialistische expertise. In deze regio is Koninklijke Visio de organisatie die de ondersteuning voor blinde en slechtziende leerlingen (Cluster 1) biedt. Cluster 1 gaat wettelijk geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Vanuit Visio Onderwijs is er een contactpersoon verbonden aan het samenwerkingsverband die benaderd kan worden bij vragen rondom het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen.

 

Het streven van Visio Onderwijs is zoveel mogelijk kinderen met een visuele beperking op reguliere, of andere vormen van speciale, scholen onderwijs te laten volgen. Op dit moment wordt bijna 75% van de leerlingen door de Ambulant Onderwijskundige Dienst van Visio begeleid. Om dit te realiseren wordt ondersteuning op maat geboden. Op basis van de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht wordt een Begeleidingsplan opgesteld. Ondersteuning aan docenten en leerlingen kan bestaan uit: ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen. Naast ondersteuning door de ambulant onderwijskundig begeleider blijven er financiële middelen beschikbaar ten behoeve van de visueel beperkte leerling.

 

Wanneer sprake is van (een vermoeden van) een visuele beperking, kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij Koninklijke Visio. Na onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een Cluster 1 indicatie. Hierbij wordt ook aangegeven of het kind recht heeft op ambulant onderwijskundige begeleiding of op onderwijs op één van de scholen voor leerlingen met een visuele beperking van Visio.

Voor meer informatie zie www.visio.org

Leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (cluster 2)

 

Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof, slechthorend en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS), waarbij de onderwijsbehoefte de zorgplichtmogelijkheden overstijgt, werken de scholen van het Samenwerkingsverband VO 30 06 samen met instellingen voor cluster 2 onderwijs en onderwijsondersteuning.

 

Binnen SWV VO 30 06 zijn twee instellingen cluster 2 actief. Dit zijn Kentalis en Vitus Zuid. Voor direct contact met het SWV is Kentalis de partner. Daar waar het scholen en leerlingen betreft bedient Vitus Zuid het zuiden van de regio en Kentalis de subregio’s Oss en Uden. Voor vragen aangaande leerlingen kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de betreffende instelling.

 

Kentalis en Vitus Zuid bieden dezelfde diensten die zij onderling afstemmen. Het betreft:

  • Consultatie en advies
  • Trajectbegeleiding bij aanmelding
  • Ondersteuning van een ambulante begeleider op school vanuit een ondersteuningsarrangement
  • (V)SO voorziening

Zowel de Taalbrug als Kentalis beschikken over een dienstencentrum / educatiecentrum voor expertiseoverdracht.

Voor meer informatie zie www.kentalis.nl en www.vituszuid.nl.

Zie de onderstaande links voor meer informatie over de (v)so-scholen

Taalbrug Junior in Eindhoven
Kentalis Martinus van Beek Oss
Taalbrug College in Eindhoven
Kentalis Compas College Oss
Kentalis Compas College Sint-Michielsgestel

Leerlingen met epilepsie

 

Leerlingen met epilepsie kunnen, als er sprake is van (dreigende) schoolproblemen en specifieke ondersteuningsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn verbonden aan een Epilepsiecentrum (3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde leerstoornissen, respectievelijk Kempenhaeghe en SEIN.

 

Het LWOE biedt ambulante onderwijskundige begeleiding aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO) en voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of samenwerkingsverband volgt directe, preventieve betrokkenheid (= service arrangement) door een onderwijskundig begeleider van het LWOE. Indien meer ondersteuning nodig is, wordt op basis van de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte een vervolg gegeven aan het begeleidingsarrangement voor de betreffende leerling. De inhoud van een begeleidingsarrangement wordt altijd op maat samengesteld. Er is geen sprake van een standaardpakket met een vast aantal uren.

 

Het ministerie OCW  financiert het LWOE rechtstreeks voor de landelijke ambulante onderwijskundige begeleiding van leerlingen met epilepsie. Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ door bijv. een leraar, onderwijsassistent of remedial teacher nodig is, dient een school hiervoor een beroep te doen op de daarvoor bestemde budget van het eigen regionale samenwerkingsverband. De zorggelden voor de extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn namelijk verevend toegekend aan de samenwerkingsverbanden (dit is afwijkend van de regeling voor cluster 1 en 2).

 

Ter toerusting van leerkrachten en docenten biedt het LWOE een signaleringslijst aangaande het herkennen van epilepsieproblematiek. Tevens biedt het LWOE voorlichting, workshops en scholing met betrekking tot epilepsie, leren en gedrag.

 

Voor meer informatie zie www.lwoe.nl

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop