Downloads

Downloads

 

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan 2023-2027

Meerjarenbegroting 2021-2024

Notitie ‘Samen werken aan kwaliteit’ (januari 2018)

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Infograpfic (samenvatting) jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Infographic (samenvatting) jaarverslag 2019

 

Documenten ten behoeve van aanvragen

Onderbouwingsformulier (TLV VSO en Maatwerk)

Stroomschema TLV-aanvraag

Format OPP

Format deskundigenverklaring beredeneerde afwijking PrO

Regeling screenings- en testinstrumenten PrO 2023-2024 (Staatscourant)

Handleiding DocuWare

Model-bezwaarschrift

Landelijk aanvraagformulier TLV

Landelijk aanvraagformulier TLV (EMB)

 

Governance

Statuten

Managementstatuut

Toezichtkader bestuur

Reglement Directeurenoverleg

 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Reglement OPR

Huishoudelijk reglement OPR

Jaarverslag OPR 2021-2022

 

Medezeggenschapsraad personeel (MRp)

Reglement MRp

Huishoudelijk reglement MRp

Jaarverslag MRp 2021-2022

 

Privacy

Privacy reglement

Handreiking voor ouders (van PO-raad en VO-raad)

 

Schoolondersteuningsprofielen

In het overzicht van aangesloten scholen zijn de schoolondersteuningsprofielen per school te vinden.

 

Inspectie van het Onderwijs

Rapport Vierjaarlijks Kwaliteitsonderzoek (2022)

Rapport Compact Onderzoek (2021)

Rapport Vierjaarlijks Kwaliteitsonderzoek (2016)

 

Doorstroom PO-VO

Per 1 aug. 2023 zijn het AAK & TAAK formulier vervangen door het Overdrachtsformulier PO-VO

Overdrachtsformulier PO-VO

Handreiking Overdrachtsformulier PO-VO

Formulier toelichting zienswijze OF PO-VO ouders-verzorgers (papieren versie)

Formulier toelichting zienswijze OF PO-VO ouders-verzorgers (digitale versie)

Contactpersonen S(BO)-V(S)O) 2023-2024

 

Samenwerking met gemeenten (jeugdhulp)

Beleidsplan Jeugd Noordoost Brabant 2020-2023

Uitvoeringsplan Jeugd Noordoost Brabant 2020-2023

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop