Downloads

Downloads

 

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan 2023-2027

Meerjarenbegroting 2024-2028

Jaarplan 2024

Zomernota 2023

Winternota 2023

 

Jaarverslagen

Publieksversie jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

 

Documenten ten behoeve van aanvragen

Onderbouwingsformulier (TLV VSO en Maatwerk)

Stroomschema TLV-aanvraag

Format OPP

Werkwijze aanvragen TLV PrO

Format deskundigenverklaring beredeneerde afwijking PrO

Verklaring technische aanvraag PrO

Regeling screenings- en testinstrumenten PrO 2024-2025 (Staatscourant)

Rectificatie lijst screenings- en testinstrumenten 2024-2025

Handleiding DocuWare

Model-bezwaarschrift

Landelijk aanvraagformulier TLV

Landelijk aanvraagformulier TLV (EMB)

 

Governance

Statuten

Managementstatuut

Toezichtkader bestuur

Reglement Directeurenoverleg

 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Reglement OPR

Huishoudelijk reglement OPR

Jaarverslag OPR 2022-2023

 

Medezeggenschapsraad personeel (MRp)

Reglement MRp

Huishoudelijk reglement MRp

Jaarverslag MRp 2022-2023

 

Privacy

Privacy reglement

Handreiking voor ouders (van PO-raad en VO-raad)

 

Schoolondersteuningsprofielen

In het overzicht van aangesloten scholen zijn de schoolondersteuningsprofielen per school te vinden.

 

Inspectie van het Onderwijs

Rapport Vierjaarlijks Kwaliteitsonderzoek (2022)

Rapport Compact Onderzoek (2021)

Rapport Vierjaarlijks Kwaliteitsonderzoek (2016)

 

Doorstroom PO-VO

Per 1 aug. 2023 zijn het AAK & TAAK formulier vervangen door het Overdrachtsformulier PO-VO

Overdrachtsformulier PO-VO

Handreiking Overdrachtsformulier PO-VO

Handleiding overgang PO-VO 2023-2024 regio Oss

Formulier toelichting zienswijze OF PO-VO ouders-verzorgers (papieren versie)

Formulier toelichting zienswijze OF PO-VO ouders-verzorgers (digitale versie)

Contactpersonen S(BO)-V(S)O) 2023-2024

 

Samenwerking met gemeenten (jeugdhulp)

Beleidsplan Jeugd Noordoost Brabant 2020-2023

Uitvoeringsplan Jeugd Noordoost Brabant 2020-2023

Onderzoeksrapportage ketenpartnersamenwerking 

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop