Klachten en bezwaar

Klachten en bezwaar

Hieronder is een korte toelichting te vinden op de procedures bij klachten en bezwaar. Het kan immers zo zijn dat, ondanks de aandacht die besteed wordt aan de kwaliteit van de processen in het samenwerkingsverband, betrokkenen van mening zijn dat er onjuist en/of ongepast is gehandeld.

 

U bent het niet eens met het besluit van het samenwerkingsverband over een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring

Mocht u het niet eens zijn met het besluit dat SWV VO 30 06 heeft genomen over het toewijzen van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring (TLV), dan kunt u onderstaande procedure volgen om bezwaar in te dienen. Bezwaarschriften kunnen ingediend worden door de belanghebbenden. Dit zijn de school, de ouders en/of jongere.

 1. De bezwaarschriften zijn gericht aan de directeur van het samenwerkingsverband (per post of per e-mail).
 2. Aan een bezwaarschrift worden de volgende eisen gesteld:
  • Naam en adres indiener
  • Datum en handtekening
  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend
  • Motivering/ onderbouwing van het bezwaar
 3. Indienen van het bezwaar dient te gebeuren binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit van het samenwerkingsverband. De directeur beslist, op advies van ter zake deskundigen, binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift op het bezwaar.
 4. Alvorens te beslissen op het bezwaar worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Er is altijd telefonisch contact om informatie te geven over de wijze van horen. Indiener van het bezwaar kan ook aangeven er vanaf te zien om gehoord te worden.
 5. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt zal het bezwaar, voorzien van een verweerschrift en bijlagen, binnen 14 dagen worden ingediend bij:

Landelijke Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen SBO/(V)SO

Postbus 85191 | 3508 AD Utrecht | 030 280 9590

 

U heeft een klacht

Bij klachten nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen proberen om de klacht in goed overleg naar tevredenheid af te handelen. Mocht dat niet lukken dat kunt u zich wenden tot:

 

Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Postbus 85191 | 3508 AD Utrecht | 030 280 9590

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop