Privacy

Privacy

Privacy tool

Voor scholen is de privacy-tool passend onderwijs beschikbaar met richtlijnen voor het delen van informatie.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Als u vragen of klachten heeft over privacy binnen SWV VO 30 06, dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming José Schildwacht (tijdelijk vervanger van Marion van der Horst) via j.schildwacht@cedgroep.nl. De rechten van betrokkenen zijn te vinden in het privacyreglement (onder downloads).

Privacy ambitie

Een samenwerkingsverband passend onderwijs heeft om meerdere redenen een status aparte als het gaat over informatiebeveiliging en privacy. Door de wettelijke taak om toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen af te geven kan een samenwerkingsverband zonder toestemming van betrokkenen beschikken over bijzondere persoonsgegevens. Dat is een ingrijpende uitzondering op de wet- en regelgeving ten aanzien van privacy. Daarnaast is de situatie bijzonder omdat het SWV als instituut op twee manieren geïnterpreteerd kan worden:

 

  • De centrale organisatie die belast is met het dagelijks functioneren van de kerntaken (directeur, staf en ACTA);
  • De netwerkorganisatie waarin alle V(S)O-scholen in Oss, Maashorst, Meierijstad (Veghel en Sint-Oedenrode) en Bernheze samenwerken aan de realisatie van passend onderwijs.

 

De hieronder beschreven visie en ambitie heeft betrekking op de eerste betekenis. De scholen hebben ieder hun eigen autonome verantwoordelijkheid met betrekking tot privacy.

 

SWV VO 30 06 bestaat vanuit de opdracht om voor iedere jongere in de regio een passende onderwijsplek te realiseren. De informatie die met het samenwerkingsverband gedeeld wordt, heeft betrekking op jongeren voor wie het onderwijsproces niet vanzelf gaat. Wij zijn ons er ten allen tijde van bewust dat we te maken hebben met jongeren, ouders en mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Wij verplaatsen ons bij onze activiteiten in deze belanghebbenden en de impact die het verwerken van persoonsgegevens op hen heeft. 

 

Onze ambitie geldt ook voor alle andere processen waarbij de verwerking van persoonsgegevens door het SWV een rol speelt, zoals de personeelsadministratie en het organiseren van overlegstructuren. Bij de verwerking van informatie hechten wij grote waarde aan zorgvuldigheid. Wij hebben begrijpelijke procedures voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Deze kunnen we aan belanghebbenden laten zien en uitleggen. Wij vragen niet meer informatie van betrokkenen dan nodig is voor de uitoefening van onze taken. Bij het delen van gegevens met anderen, binnen en buiten de organisatie, staan wij (naast de grenzen vanuit regelgeving) bewust stil bij de mogelijkheden om met minder en/of geanonimiseerde informatie toe te kunnen.

 

Binnen de netwerkorganisatie willen wij een rolmodel zijn op het gebied van zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Wij denken met onze samenwerkingspartners mee over het delen van informatie in het kader van passend onderwijs en aanverwante thema’s zoals de aansluiting met jeugdhulp. Het SWV faciliteert kennisuitwisseling over dit onderwerp tussen scholen. Als wij horen over gedrag dat niet past binnen wet- en regelgeving of niet strookt met onze uitgangspunten met betrekking tot zorgvuldigheid, dan spreken we anderen daarop aan. Uiteraard stellen wij onszelf ook aanspreekbaar op.

 

Bij de downloads kunt u ons privacyreglement en een handreiking voor ouders vinden.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop