Organisatie

Organisatie

 

Het samenwerkingsverband VO 30 06 bestaat uit een aantal onderdelen:

  • De bestuurlijke organisatie (governance) is erop gericht dat het samenwerkingsverband op kwalitatief goede en efficiënte wijze functioneert en de doelen realiseert.  
  • De centrale organisatie zorgt voor de dagelijkse uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband. Klik hier om kennis te maken met de mensen van het samenwerkingsverband.
  • De netwerkorganisatie van aangesloten scholen. Samenwerking en kennisdeling wordt gestimuleerd in het ondersteuningsnetwerk.
SWVVO_3006_Organogram

Bestuurlijke organisatie (governance)

SWV VO 30 06 werkt volgens het zogenaamde bestuur/directiemodel. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een directeur. De directeur maakt in afstemming met de directeuren van de aangesloten scholen beleid over hoe de ondersteuning in de regio wordt georganiseerd en hoe het geld wordt ingezet. Zij komen daarvoor samen in het directeurenoverleg. Het toezichthoudend bestuur van het samenwerkingsverband en de Inspectie van het Onderwijs controleren of het samenwerkingsverband goed functioneert. Namens ouders, leerlingen en medewerkers van de scholen verleent de ondersteuningsplanraad (OPR) instemming op het ondersteuningsplan waarin deze afspraken beschreven staan. Voor meer informatie over de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband wordt verwezen naar het ondersteuningsplan, de statuten, het managementstatuut, het toezichtkader en het reglement directeurenoverleg (te vinden op de pagina downloads).

 

Centrale organisatie

Klik hier om kennis te maken met de medewerkers van het samenwerkingsverband. De Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA) houdt zich bezig met de toewijzing van arrangementen voor extra ondersteuning en de toelaatbaarheidsverklaringen. De schoolondersteuners van Schoolsupport begeleiden de scholen bij de uitvoering van passend onderwijs. De meeste schoolondersteuners zijn in eigen dienst, maar we huren ook schoolondersteuners extern in als dit voor het specialisme van belang is. Meer informatie over Schoolondersteuning vindt u hier.

De directeur en teamleider vormen samen het management van de centrale organisatie. Het team wordt ondersteund door een beleidsmedewerker kwaliteit (tevens aandachtsfunctionaris privacy), het secretariaat en een ICT-medewerker. Incidenteel trekken wij projectmedewerkers aan. Wij worden door externen ondersteund in het kader van: functionaris gegevensbescherming, controlling, financiële administratie personeel- en salarisadministratie.

De medezeggenschapsraad personeel (MRp) regelt de medezeggenschap van personeel dat in dienst is van het SWV, alsmede het personeel dat langer dan zes maanden werkzaamheden verricht bij of ten behoeve van het samenwerkingsverband.

Wij zitten in één pand met onze collega’s van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). In het kader van de doorlopende ondersteuningslijn houden we korte lijnen met hen.

 

Ondersteuningsnetwerk

De scholen delen onderling kennis en ervaring op het gebied van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft daarvoor het ondersteuningsnetwerk ingericht, waarin onderwijsprofessionals – zoals ondersteuningscoördinatoren, docenten en schoolondersteuners – elkaar kunnen ontmoeten aan de hand van relevante thema’s. Het Overleg Ondersteuningscoördinatoren is een structureel periodiek overleg waarin de actuele ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs op de agenda staan. 

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop