OPR

OPR

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) vormt het medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, ouders en personeel van de schoolbesturen binnen het SWV. De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het SWV.

 

De OPR
De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Dit is een wettelijke verplichting. Ouders, leerlingen en docenten hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het samenwerkingsverband. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zijn vertegenwoordigd in de OPR van SWV VO 30 06.

 

De taak van de OPR
De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR van SWV VO 30 06 volgt ook de voortgang van het ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld ook worden gehaald. Daarom komt de OPR van SWV VO 30 06 vaker bij elkaar dan wettelijk verplicht is.

 

De organisatie van de OPR
De OPR heeft een statuut en een reglement. In deze formele stukken staat beschreven wat de bevoegdheden en taken zijn van de OPR en hoe uitvoering gegeven wordt aan deze taken. De OPR kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris.

 

Lid worden van de OPR
De leden van de OPR zijn ouders, personeel en/of leerlingen van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn. Wanneer geen leerlingen zich kandidaat stellen, mogen deze zetels ingevuld worden door ouders.

Bij de downloads vindt u de statuten, het huishoudelijk reglement en het meest recente jaarverslag van de OPR.

 

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop