Passend met anderen

‘Passend met anderen’; het alternatief

Naast genoemde ondersteuning kunnen de scholen ook een extern alternatief ondersteuningsaanbod faciliteren. We kennen hier twee kortdurende vormen binnen het regulier onderwijs:

 

De eerste vorm is het observatorium. Dit is een begeleidingstraject dat tijdelijk kan plaatsvinden op een andere VO-school. De jongere draait dan tijdelijk mee in een klas in het onderwijs op een andere school, en krijgt daarnaast begeleiding vanuit de het ondersteuningsteam. Redenen voor een dergelijk traject kunnen zijn dat onduidelijk is of de jongere (nog) op de juiste plek zit. Door middel van tijdelijke plaatsing in een andere omgeving met begeleiding, observatie en eventueel onderzoek, wordt nagegaan wat de ondersteuningsbehoeften van de jongere is en hoe hierop afgestemd kan worden.

Een proefplaatsing valt hier ook onder. De jongere krijgt dan een proefperiode om een andere leerroute te verkennen. Dit kan zowel binnen de eigen school als binnen een andere school worden georganiseerd. Deze vorm is ook een optie voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), om een periode in een reguliere VO-school te verkennen. Voor sommige (dreigende) thuiszitters kan deze interventie ook ingezet worden.

 

De tweede vorm is een time-out. Dit houdt in dat de jongere tijdelijk onderwijs volgt binnen een andere school in de regio. Dit kan worden ingezet in situaties waarin een escalatie dreigt plaats te vinden of heeft plaatsgevonden. Door tijdelijk afstand van elkaar te nemen kunnen jongere, ouders en school werken aan noodzakelijke vaardigheden om verder te kunnen in het onderwijs, en het herstellen van de onderlinge relatie(s).

 

Voor beide vormen wordt de duur bepaald in afstemming met de jongere, ouders, scholen en ketenpartners.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop