Past

Past

Als een jongere tijdelijk niet op een reguliere VO-school kan zijn, dreigt thuis te komen zitten of al thuis zit, dan kan een Past-arrangement mogelijk helpen. Past staat voor een ‘passende andere stap’. Een Past-arrangement bestaat uit kortdurende, zeer intensieve ondersteuning op maat. Past wordt alleen ingezet als er perspectief is op terugkeer naar een reguliere middelbare school.

 

De school van de jongere doet een aanvraag voor een Past-arrangement bij het samenwerkingsverband. De uitvoerders van het Past-arrangement maken in afstemming met alle betrokkenen een plan gemaakt voor geleidelijke opbouw van het lesprogramma en terugkeer naar het reguliere onderwijs. De jongere blijft ingeschreven staan op de reguliere VO-school. Deze school blijft nauw betrokken bij het traject en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het onderwijsprogramma, zoals het lesmateriaal.

 

Past-arrangementen wordt uitgevoerd door VSO De Sonnewijser die voor deze ondersteuning de benodigde expertise en ruimte in huis heeft.

 

Als een jongere er moeite mee heeft om naar school te gaan, is er vaak sprake van problemen op meerdere levensgebieden die elkaar beïnvloeden. Daarom wordt er samengewerkt met thuis om de situatie weer te normaliseren en de jongere weer mee te laten doen in de maatschappij. Er wordt ook gekeken of jeugdhulp daar in een bijdrage kan leveren.

SWVVO3006_Ondersteuning_Past
SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop