Schoolsupport

Schoolsupport

De sectie Schoolsupport vormt een onderdeel van het ondersteuningsnetwerk van het samenwerkingsverband. In opdracht van het samenwerkingsverband begeleiden de schoolondersteuners van Schoolsupport de scholen bij de uitvoering van passend onderwijs. De schoolondersteuners hebben verschillende deskundigheidsgebieden: Gedrag & Leren, Complexe problematiek, Nieuwkomers, Fysiek-medische problematiek en Psychiatrische problematiek. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende expertises.

Schoolondersteuning Gedrag & Leren

De Schoolondersteuners Gedrag & Leren hebben een brede deskundigheid op het gebied van onderwijs en ondersteuning: gedrag, leren en de wisselwerking daartussen. De inzet van de Schoolondersteuners Gedrag & Leren moet eraan bijdragen dat docenten/mentoren het gevoel hebben dat ze passend onderwijs aankunnen: omgaan met diversiteit in een groep (didactisch en pedagogisch), signaleren van behoeften, samenwerken met ouders en jongere, hulp vragen etc. De activiteiten vinden dan ook dicht op of in het onderwijsproces plaats. Activiteiten gericht op andere medewerkers van de school, zoals ondersteuningscoördinatoren, leerlingbegeleiders, gedragswetenschappers, schoolleiders e.d., kennen indirect hetzelfde doel: het versterken van de context, zodat het docenten en de school beter lukt om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de jongeren.

 

Schoolondersteuners Gedrag & Leren beschikken niet alleen inhoudelijk over brede deskundigheid, maar hebben ook een groot repertoire aan technieken, zodat zij inhoud en vorm af kunnen stemmen op de specifieke situatie en de betrokkenen: passende ondersteuning als spiegel voor passend onderwijs. Activiteiten die onderdeel uitmaken van het aanbod zijn:

 • Directe professionaliseringsvormen zoals co-teaching, co-training, video-interactiebegeleiding en synchroon-coaching;
 • Indirecte professionaliseringsvormen zoals scholingsbijeenkomsten, workshops, voorlichting, coaching en begeleide intervisie;
 • Consultatie en advies over complexe casuïstiek;
 • Advies over en ondersteuning bij doorontwikkeling van trajectvoorziening, koersklas en andere schoolinterne ontwikkelingen c.q. innovaties die relevant zijn voor passend onderwijs.

Daarnaast begeleidt de Schoolondersteuner de school bij de doorstroom naar een minder intensief ondersteuningsniveau (nazorg) en is deze een critical friend die gevraagd en ongevraagd verbeterpunten kan signaleren ten aanzien van passend onderwijs en aanmoedigt waar het goed gaat.

 

Schoolondersteuners zitten in een netwerk van scholen, collega-schoolondersteuners, ACTA, VSO-scholen en (SWV) primair onderwijs, zodat ze verbindingen in de regio kunnen bevorderen.

Schoolondersteuning Complexe problematiek

De Schoolondersteuners met specialisme Complexe problematiek staan scholen en ouders bij als het vinden van een passende onderwijsplek complex blijkt. Deze specialisten kunnen benaderd worden door school en ouders, maar in sommige gevallen zijn het ook de onderwijsconsulenten, gemeenten of jeugdhulp die contact opnemen. De inzet varieert van eenmalig telefonisch contact tot intensieve trajectbegeleiding voor enkele maanden. Thema’s waar de specialisten Complexe problematiek zich geregeld mee bezig houden zijn: (dreigende) thuiszitters, aanvragen voor extra ondersteuning, doorstroom tussen scholen en ondersteuningsniveaus, onderwijs-zorgtrajecten en verschil van inzicht tussen school en ouders.

 

De Schoolondersteuners specialist Complexe problematiek kennen de praktijk in de scholen goed, omdat ze ook taken hebben als Schoolondersteuner Gedrag & Leren. Daarnaast hebben ze nauwe contacten met samenwerkingspartners zoals gemeenten en leerplichtambtenaren.

Schoolondersteuning Nieuwkomers

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers adviseert en ondersteunt scholen zodat zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van nieuwkomersleerlingen. Dit is met name van belang voor die leerlingen die recent ingestroomd zijn vanuit de Taalklas of ISK.

 

Scholen, ondersteuningscoördinatoren, mentoren en docenten kunnen het SWV benaderen met vragen over o.a. de volgende thema’s:

 • Overstap ISK-VO
 • Nieuwkomers in de klas: hoe pak je dat aan?
 • Vormgeven van NT2 beleid
 • Taalverwervingsgericht lesgeven & coachen van (vak)docenten
 • Inrichting NT2-ondersteuning
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart en interculturele hulpverlening

 

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers bekijkt dan samen met de school wat er gedaan kan worden om nieuwkomers succesvol te laten zijn. Deze acties zijn gericht op het vergroten van de kennis, ervaring en vaardigheden van de onderwijsprofessionals, zodat zij de nieuwkomersleerlingen en hun ouders steeds beter kunnen helpen en begeleiden. De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers deelt relevante informatie en good practises, onderhoudt netwerkcontacten en brengt betrokkenen samen om van elkaars ervaringen te leren.

Schoolondersteuning Fysiek-medische problematiek

De Schoolondersteuners met specialisme Fysiek-medische problematiek worden door het samenwerkingsverband ingehuurd bij onze partner Mytylschool Gabriël. De Schoolondersteuners begeleiden docenten, jongeren en het ondersteuningsteam bij het zorgen voor passend onderwijs aan jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben van fysiek-medische aard als gevolg van een lichamelijke beperking of een langdurige/ernstige ziekte.

 

De specialisten Fysiek-medische problematiek beschikken over kennis en expertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende ziektebeelden of aandoeningen, zoals:
• Cerebrale parese
• Aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
• Spina bifida
• Neuromusculaire aandoeningen
• Metabole aandoeningen
• DCD
• Epilepsie
• Chromosomale afwijkingen
• Oncologische aandoeningen
• Diverse syndromen
• Onverklaarde lichamelijke klachten

 

Het gaat veelal om situaties die in een reguliere VO-school weinig voorkomen, maar veel vragen van alle betrokkenen als het zo is.  Deze verbinding tussen het samenwerkingsverband en de mytylschool zorgt ervoor dat er specialistische ondersteuning geboden kan worden van hoog niveau en dat eventuele lijnen naar artsen en revalidatieklinieken kort zijn.

Schoolondersteuning Psychiatrische problematiek

De Schoolondersteuners met specialisme Psychiatrische problematiek worden door het samenwerkingsverband ingehuurd bij onze partner Zuiderbos College. Zuiderbos verzorgt in opdracht van het samenwerkingsverband onderwijszorgarrangementen psychiatrische problematiek (OZAPP) als er sprake is van (een sterk vermoeden van) psychiatrische problematiek en de jongere hierdoor vast dreigt te lopen binnen het onderwijs. De Schoolondersteuner specialist Psychiatrische problematiek legt contact ouders en alle betrokken partijen. Het doel van OZAPP is om schooluitval of doorstroom naar het speciaal onderwijs te voorkomen. De Schoolondersteuner draagt hieraan bij door de ondersteuningsbehoefte op school in kaart te brengen en te zorgen dat de onderwijs- en zorgdoelen op elkaar afgestemd worden.

 

OZAPP-trajecten zijn inzetbaar wanneer:

 • een jongere aangemeld is of in behandeling is bij een van de partners voor specialistische jeugdhulp: Herlaarhof, GGZ Oost Brabant of Buro 3O. Zowel de behandelaar als school kan het initiatief nemen om de specialisten van Zuiderbos te betrekken.
 • school en ouders vragen hebben over het gedrag, het leren van de leerling en wat de juiste aanpak is. De vragen kunnen onvoldoende beantwoord worden door de middelen waarover de school en de ouders beschikken (zoals andere vormen van schoolondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, Centrum Jeugd en Gezin of de eerste lijn).
 • het gaat om gedrag dat binnen de school moeilijk hanteerbaar is en/of een sterk verminderd welbevinden van het kind of de jongere.
 • de problemen bestaan uit internaliserend of externaliserend gedrag evt. in combinatie met leerproblemen.

 

Scholen kunnen daarnaast ook consultatievragen stellen aan de schoolondersteuners met het specialisme Psychiatrische problematiek. Voor eenmalige consultatievragen gelden bovenstaande voorwaarden niet.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop