Weer terug op koers

‘Weer terug op koers’-klas of begeleiding

Als het basis+traject onvoldoende bij kan dragen aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan van de jongere, dan is er extra ondersteuning nodig. De meeste scholen voorzien in de ‘Weer terug op koers’-klas als kleinschalige setting of hybride begeleiding. Naast het lesinhoudelijke programma is er specifieke aandacht voor het ontwikkelen van de persoonlijke en interpersoonlijke competenties die nodig zijn in een reguliere onderwijssetting. Daarin wordt nadrukkelijk ook gekeken naar wat er nodig is om een onderwijsondersteunende thuissituatie te helpen creëren, waar nodig met hulp van ketenpartners. De jongeren die hiervan gebruik maken karakteriseren zich door de behoefte aan ondersteuning in de vorm van extra structuur, nabijheid en veiligheid. De ondersteuningsbehoefte komt voort uit complexe en/of gestapelde problematiek op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of lichamelijke gezondheid.  De doelstelling van deze vorm van begeleiding is dat de jongere zich met behulp van de geboden ondersteuning zo ontwikkelt dat teruggeschakeld kan worden naar een reguliere klas met nazorg vanuit het ondersteuningsteam.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop