Heisessies 2020-2021

Heisessies

In schooljaar 2020-2021 vinden een drietal heisessies plaats over actuele en relevante ontwikkelingen in Samenwerkingsverband VO 30 06. Tijdens een heisessie nemen we met verschillende betrokkenen de tijd om stil te staan bij een specifiek thema. Door de combinatie van een inspirerende spreker en goed gesprekken leiden de heisessies tot concrete ontwikkel- en verbeterplannen. Op deze pagina kunt u per heisessie video’s en documenten terugvinden.

Heisessie 1: Toekomstbestendigheid

Bekijk de video

Waar staan we in de opdracht Driekwart
(Mirjam van Oers)

Bekijk de video

Lessen uit jeugdzorg en ggz
(Xander Koolman)

SWVVO3006_Heisessie_Powerpoint_1

Download de presentatie (slides)

Op 14 september 2020 vond de eerste heisessie plaats met als thema Toekomstbestendigheid. Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch was het decor van een coronaproof programma met de volgende centrale vragen:

  • Hoe zorgen we ervoor dat we voor iedere jongere in de regio ook in de toekomst passend onderwijs kunnen blijven bieden?
  • Hoe maken we de juiste keuzes voor de inzet van de begrensde middelen voor passend onderwijs?
  • En hoe kunnen we tegelijkertijd de administratieve belasting zo laag mogelijk houden?

 

De dag startte met een inleiding van de directeur van het samenwerkingsverband over de aanleiding voor dit thema. Vervolgens sprak gezondheidseconoom dr. Xander Koolman over de lessen die er te leren zijn vanuit parallelle processen in de zorg en ggz. In twee rondes hebben schoolleiders, bestuurders, ondersteuningscoördinatoren, leden van de ondersteuningsplanraad en medewerkers van het samenwerkingsverband de input vertaald naar kansen en acties voor de afzonderlijke scholen en het samenwerkingsverband als geheel.

Heisessie 2

Bekijk de video

IJkpunten voor resultaat
(Hartger Wassink – De Professionele Dialoog)

Download de inleidende presentatie (slides)

Download de uitkomsten van de zelfevaluatie (slides)

De heisessie Governance vond plaats op 14 december 2020. Ter voorbereiding op de heisessie hebben diverse betrokkenen bij de governance van SWV VO 30 06 een zelfevaluatielijst ingevuld:

  • het toezichthoudend bestuur;
  • de directeur;
  • de leden van het directeurenoverleg;
  • de leden van de Ondersteuningsplanraad (OPR);
  • leden van de medezeggenschapsraad personeel (MRp).

Deze lijst is gebaseerd op de governancedocumenten van SWV VO 30 06 en de recente uitgaves over governance van de Inspectie van het Onderwijs en de VO-raad (zie links hieronder).

 

Governance-deskundige Hartger Wassink heeft een inhoudelijke inleiding verzorgd en de bijeenkomst begeleid. Na de inleiding zijn de aanwezigen in deelgroepen uiteen gegaan om een reflectiegesprek te voeren over de opbrengsten van de zelfevaluatie. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt voor het verder versterken van de governance.

 

Algemene achtergrondinformatie is te vinden in de volgende documenten:
– Het rapport ‘Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs‘ van de Inspectie van het Onderwijs
– De ‘Code goed onderwijsbestuur VO‘ van de VO-raad

Heisessie 3

Bekijk de video

Animatie ‘Hoe kan het onderwijs inclusiever?’ (Onderwijsraad)

Bekijk de video

Presentatie ‘Inclusieladders als gezamenlijke taal voor de weg naar inclusie’ (Sardes)

Download de presentatie (slides)

Op 22 februari 2021 vond de derde heisessie plaats met als thema Inclusie, wederom online in verband met de coronamaatregelen. De doelstellingen van de ochtend waren om (1) meer kennis op te doen over het thema inclusiever onderwijs, (2) een gezamenlijke taal te vinden voor het gesprek over inclusie en (3) een eerste beeld te vormen over de ambitie van de scholen. Dit als opmaat naar het formuleren van de nieuwe collectieve ambitie voor ondersteuningsplan 2022-2026.

 

De ochtend begon met het vertonen van de gevierde Belgische docufilm ‘Inclusief‘, waarin vier Vlaamse kinderen met speciale onderwijsbehoeften worden gevolgd. Na een korte inleiding door de directeur van het samenwerkingsverband, beantwoordde Hein Broekkamp van de Onderwijsraad vervolgens vragen van deelnemers over het adviesrapport ‘Steeds inclusiever‘. Sanne Spiero van Sardes presenteerde de inclusieladders als gezamenlijke taal voor de ontwikkeling naar steeds inclusiever onderwijs. Aan de hand van de kennis en inzichten gingen de deelnemers in deelgroepen uiteen om in gesprek te gaan over het onderwerp inclusie. De belangrijkste inzichten van de ochtend waren:
– Inclusie is een breed begrip en het is belangrijk om te zorgen dat betrokkenen het over hetzelfde hebben;
– Inclusief onderwijs is niet zwart-wit: er is een weg naar steeds inclusiever onderwijs;
– We beginnen niet bij nul: er is al een zekere mate van inclusie;
– De omstandigheden en wetgeving zijn nog niet ideaal, maar er kunnen wel degelijk stappen gezet worden in het creëren van een inclusieve cultuur in de reguliere VO-scholen.

 

Algemene achtergrondinformatie is te vinden in de volgende documenten:
Animatie van het Ministerie OCW over de opbrengsten van het veldtraject in het kader van de evaluatie van passend onderwijs.
– De kamerbrief ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs‘ en bijbehorende beleidsnota.
– Het advies van de Onderwijsraad ‘Steeds inclusiever‘, de samenvatting en de animatie.
– De Sardes special ‘Perspectief op inclusief in het onderwijs‘.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop